Follow

Депресия ?! Паник атаки ?! Вече сте отчаяни - вашият психотерапевт ще ви помогне с хипноза и хипнотерапия в центъра за личностно развитие.
hypnoza.org/problems/panichesk
Към днешна дата повече от 10 години нашето място е уникален автентичен информационен източник на български език за хипноза , непрекъснато подобряван от разрастващ се масив от информация по теми, свързани със света на несъзнаваното и безбрежните възможности на променените състояния на съзнанието.

Sign in to participate in the conversation
Fissionator

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!