Follow

Микроскопията е направление без което нямаше да сме достигнали до нито един технологичен напредък и професионалните микроскопи са необходимост, без която съвременния живот би бил немислим.
sem-technologies.com/produktov
Богат избор от микроскопи, дигитални или индустриални - ще откриете много информация и всички параметри за микрокопите на едно място. Само доказани световноизвесни марки профеионални микроскопи събрани на едно място от вносителя им.

Sign in to participate in the conversation
Fissionator

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!