Follow

Чудите се с какво да се отоплявате през студените дни и нощи? Питате се дали ще има топла вода когато ви потрябва? От DAIKIN имат решение за Вас и то е най-компактният комбиниран газов котел за отопление и за топла вода в света Daikin D2CND024A1A - 24KW .
legiti.men/vapros/gazov-kotel-
Невероятно висока скорост на модулация 1/8 като способността за настройване на мощността осигурява безупречната работа на устройството и функционирането на системата с максимално удобство.

Sign in to participate in the conversation
Fissionator

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!